دفتر مرکزی

بجنورد - خيابان طالقاني شرقي - بين طالقاني 2 و 4 - پلاک 34

058-32250012-14

تلفکس: 32257293 - 058

آدرس کارخانه

ميدان خرمشهر - بين شهرک فرهنگيان و روستاي ينگه قلعه

058-32415561-63

تلفکس: 32415560-058

info@behdanehgolestan.com